ค้นหาตำแหน่งงาน
( ใช้เครื่องหมาย + ในการเพิ่มข้อความ )
บริษัท หางาน ไม่มีโลโก้
เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ
บริษัท - กรมการบินพลเรือน
ที่อยู่ - ทุ่งมหาเมฆ  ทุ่งมหาเมฆ   กรุงเทพมหานคร
ประเภทงาน - งานราชการ ( คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ )
สถานที่ทำงาน
เงินเดือน - แล้วแต่ตกลง
จำนวน - 2 อัตรา
บริษัท หางาน

บริษัท หางาน ไม่มีโลโก้
เจ้าหน้าที่ด้านความสามารถทางภาษา
บริษัท - กรมการบินพลเรือน
ที่อยู่ - ทุ่งมหาเมฆ  ทุ่งมหาเมฆ   กรุงเทพมหานคร
ประเภทงาน - งานราชการ ( คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ )
สถานที่ทำงาน
เงินเดือน - แล้วแต่ตกลง
จำนวน - 2 อัตรา
บริษัท หางาน

บริษัท หางาน ไม่มีโลโก้
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเวชศาสตร์การบิน
บริษัท - กรมการบินพลเรือน
ที่อยู่ - ทุ่งมหาเมฆ  ทุ่งมหาเมฆ   กรุงเทพมหานคร
ประเภทงาน - งานราชการ ( การโรงแรม/ท่องเที่ยว )
สถานที่ทำงาน
เงินเดือน - 0
จำนวน - 2 อัตรา
บริษัท หางาน

บริษัท หางาน ไม่มีโลโก้
นักบิน (เฮลิคอปเตอร์)
บริษัท - กรมการบินพลเรือน
ที่อยู่ - ทุ่งมหาเมฆ  ทุ่งมหาเมฆ   กรุงเทพมหานคร
ประเภทงาน - งานราชการ ( ช่างอื่นๆ )
สถานที่ทำงาน
เงินเดือน - 0
จำนวน - 2 อัตรา
บริษัท หางาน

บริษัท หางาน ไม่มีโลโก้
นักบิน (เครื่องบิน)
บริษัท - กรมการบินพลเรือน
ที่อยู่ - ทุ่งมหาเมฆ  ทุ่งมหาเมฆ   กรุงเทพมหานคร
ประเภทงาน - งานราชการ ( ช่างอื่นๆ )
สถานที่ทำงาน
เงินเดือน - 0
จำนวน - 2 อัตรา
บริษัท หางาน

บริษัท หางาน ไม่มีโลโก้
ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน
บริษัท - กรมการบินพลเรือน
ที่อยู่ - ทุ่งมหาเมฆ  ทุ่งมหาเมฆ   กรุงเทพมหานคร
ประเภทงาน - งานราชการ ( เทคโนโลยีพลังงานและวัสดุ )
สถานที่ทำงาน
เงินเดือน - 0
จำนวน - 2 อัตรา
บริษัท หางาน

บริษัท หางาน ไม่มีโลโก้
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษาอากาศยาน (การสอบสวนอุบัติเหตุเครื่องบินที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Reciprocating)
บริษัท - กรมการบินพลเรือน
ที่อยู่ - ทุ่งมหาเมฆ  ทุ่งมหาเมฆ   กรุงเทพมหานคร
ประเภทงาน - งานราชการ ( ช่างเครื่อง/ช่างยนต์ )
สถานที่ทำงาน
เงินเดือน - 0
จำนวน - 1 อัตรา
บริษัท หางาน

บริษัท หางาน ไม่มีโลโก้
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษาอากาศยาน (การสอบสวนอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Gas Turbine)
บริษัท - กรมการบินพลเรือน
ที่อยู่ - ทุ่งมหาเมฆ  ทุ่งมหาเมฆ   กรุงเทพมหานคร
ประเภทงาน - งานราชการ ( คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ )
สถานที่ทำงาน
เงินเดือน - 0
จำนวน - 1 อัตรา
บริษัท หางาน

บริษัท หางาน ไม่มีโลโก้
ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการบิน (การสอบสวนอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์)
บริษัท - กรมการบินพลเรือน
ที่อยู่ - ทุ่งมหาเมฆ  ทุ่งมหาเมฆ   กรุงเทพมหานคร
ประเภทงาน - งานราชการ ( ช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม )
สถานที่ทำงาน อ่างทอง
เงินเดือน - 0
จำนวน - 1 อัตรา
บริษัท หางาน

บริษัท หางาน ไม่มีโลโก้
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบิน
บริษัท - กรมการบินพลเรือน
ที่อยู่ - ทุ่งมหาเมฆ  ทุ่งมหาเมฆ   กรุงเทพมหานคร
ประเภทงาน - งานราชการ ( คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ )
สถานที่ทำงาน อ่างทอง
เงินเดือน - 0
จำนวน - 2 อัตรา
บริษัท หางาน

บริษัท หางาน ไม่มีโลโก้
ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการบิน
บริษัท - กรมการบินพลเรือน
ที่อยู่ - ทุ่งมหาเมฆ  ทุ่งมหาเมฆ   กรุงเทพมหานคร
ประเภทงาน - งานราชการ ( คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ )
สถานที่ทำงาน
เงินเดือน - 0
จำนวน - 3 อัตรา
บริษัท หางาน

บริษัท หางาน ไม่มีโลโก้
ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษา
บริษัท - กรมการบินพลเรือน
ที่อยู่ - ทุ่งมหาเมฆ  ทุ่งมหาเมฆ   กรุงเทพมหานคร
ประเภทงาน - งานราชการ ( ช่างเครื่อง/ช่างยนต์ )
สถานที่ทำงาน
เงินเดือน - 0
จำนวน - 6 อัตรา
บริษัท หางาน

บริษัท หางาน ไม่มีโลโก้
ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการตรวจสอบการปฏิบัติการบิน
บริษัท - กรมการบินพลเรือน
ที่อยู่ - ทุ่งมหาเมฆ  ทุ่งมหาเมฆ   กรุงเทพมหานคร
ประเภทงาน - งานราชการ ( คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ )
สถานที่ทำงาน
เงินเดือน - 0
จำนวน - 19 อัตรา
บริษัท หางาน

บริษัท หางาน ไม่มีโลโก้
นักวิทยาศาสตร์
บริษัท - กลุ่มพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร
ที่อยู่ - ลาดยาว จตุจักร  กรุงเทพมหานคร
ประเภทงาน - งานราชการ ( วิทยาศาสตร์ )
สถานที่ทำงาน กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน - 8500-9000
จำนวน - 1 อัตรา
บริษัท หางาน

บริษัท หางาน ไม่มีโลโก้
ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ
บริษัท - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ที่อยู่ - ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล  นครปฐม
ประเภทงาน - งานราชการ ( คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ )
สถานที่ทำงาน นครปฐม
เงินเดือน - แล้วแต่ตกลง
จำนวน - 10 อัตรา
บริษัท หางาน

บริษัท หางาน ไม่มีโลโก้
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ : โครงการ BRESL
บริษัท - สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ที่อยู่ - บางพูด ปากเกร็ด  นนทบุรี
ประเภทงาน - งานราชการ ( บริหารธุรกิจ - การเงิน/การบัญชี )
สถานที่ทำงาน นนทบุรี
เงินเดือน - แล้วแต่ตกลง
จำนวน - 5 อัตรา
บริษัท หางาน

บริษัท หางาน ไม่มีโลโก้
เจ้าหน้าที่วิชาการ (เจ้าหน้าที่วิจัย)
บริษัท - สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ที่อยู่ - บางพูด ปากเกร็ด  นนทบุรี
ประเภทงาน - งานราชการ ( คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ )
สถานที่ทำงาน กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน - 15000-20000
จำนวน - 15 อัตรา
บริษัท หางาน

Page 1 out of 1 <- Back | Next ->